De milieuvriendelijke, sociale en governance normen verheffen.

WIJ ZIJN GECERTIFICEERD

Het materiaal van UBQ™ is getest en gecertificeerd door validateurs van derden om de hoogste normen te garanderen. Wij garanderen de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid omdat wij ons houden aan wereldwijde wetgeving.
EU REACH
UK REACH
RoHS-richtlijn
Proposition 65
IATF 16949
100% UBQ™ Powder kreeg een certificaat van EU REACH - waardoor commercieel gebruik binnen de EU mogelijk werd, waardoor de wereldwijde uitbreiding van UBQ mogelijk werd. de regels van EU REACH hebben als doel het verbeteren van de bescherming van de gezondheid van mensen, en het milieu door middel van een systeem van Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Als Europese Regel is REACH direct van toepassing in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Het is ook van toepassing in IJsland, Liechtenstein, en Noorwegen, landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte.
De EU REACH Regel blijft van toepassing op Noord-Ierland, terwijl de UK REACH het regelgevende kader levert voor chemicaliën in Groot-Brittannië. 100% UBQ™ Powder kreeg een certificaat van UK REACH. bevestigd dat UBQ™ Powder 100%(w/w) aan substanties bevat die vrijgesteld zijn van de verplichting om geregistreerd te worden of worden gedekt binnen de leveringsketen door registraties van de UK HEALTH and Safety Executive (HSE). Wij zijn bereid de toezichthoudende instanties in het VK te voorzien van registratiegegevens mocht dat nodig zijn.
RoHS, de Restriction of the Use of certain Hazardous Substances (Beperking op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen), is een nalevingsrichtlijng op productieniveau gebaseerd op de Richtlijnen van de Europese Unie. Producten die voldoen aan de RoHS, overschrijden de hoeveelheden toegestane beperkte materialen zoals lood, kwik, cadmium, zeswaardig chromium, polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE). Deze richtlijn is bedoeld voor fabrikanten, bevoegde vertegenwoordigers, importeurs, en distributeurs van producten. Wij van UBQ zijn toegewijd aan de gezondheid van de planeet en de mensen daarop in elke fase van het proces. Het materiaal van UBQ™ voldoet aan de vereisten van de RoHS-richtlijn 2011/65 EC en 2015/863 EU. Het product bevat geen enkele van de door de RoHS beperkte substanties boven de maximale concentratiewaarden toegestaan door de RoHS-norm.
Proposition 65, ook wel bekend als de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (handhavingsbesluit inzake veilig drinkwater en giftige stoffen) uit 1986. De propositie bevat een lijst met chemicaliën waarvan het risicobeoordelingsproces van de staat Californië heeft bepaald dat deze een risico vormen voor het oplopen van kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de reproductiviteit. Deze lijst wordt ten minste één keer per jaar bijgewerkt, en bevat nu ongeveer 900 chemicaliën sinds de dag deze voor het eerst werd opgesteld. UBQ Materials verklaart dat voor materiaal van UBQ™ geen labels nodig zijn die vallen onder de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act uit 1986. Wij van UBQ houden bij alles wat wij doen rekening met onze voetafdruk in het milieu. Wij zullen de regels van Proposition 65 in de gaten blijven houden, en verklaren, naar beste weten, dat deze verklaring accuraat is op de datum van uitgave.
IATF 16949 is een norm dat de vereisten voor een Quality Management System (QMS) vastlegt, waardoor de continue verbetering, het voorkomen van defecten, en de vermindering van variatie en afval in de leveringsketen wordt gegarandeerd. De IATF 16949-norm is primair gefocust op het leveren van de benodigde hulpmiddelen en begeleiding aan bedrijven om te garanderen dat hun producten voldoen aan de vereisten van klanten, het consistent verbeteren van de kwaliteit en tevredenheid van de klant. Het is een onafhankelijke QMS-norm dat volledig is afgestemd op de vereisten van ISO 9001.
Naleving van de SVHC
TSCA-verklaring
USDA BioPreferred
ISO 9001
ISO 14001
SVHC staat voor Substances of Very High Concern (zeer zorgwekkende stoffen) die door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA, European Chemichal Agency) zijn geïdentificeerd. Als een stof op de kandidatenlijst van SVHC staat, dan verplicht de EU REACH fabrikanten en importeurs om in te klaren en hun klanten op de hoogte te brengen als de stof aanwezig is in hun producten en op gewicht de 0,1% overschrjidt. UBQ Materials heeft als doel de naleving van de milieuwetgeving en de veiligheid van producten, en geeft hier prioriteit aan. Wij verklaren dat het materiaal van UBQ™ geen van de 219 zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor enig van hun beperkte gebruik bevat zoals vermeld in de kandidatenlijst in een concentratie die op gewicht de 0,1% overschrijdt, en voldoet aan de kandidatenlijst van SVHC van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) van 8 juli, 2021. Wij voldoen aan de normen vastgelegd door EU REACH en zullen blijven doorgaan met het naleven als er stoffen worden toegevoegd aan de kandidatenlijst.
Het TSCA-certificaat (Toxic Substances Control Act, Wet inzake het beheersen van giftige stoffen) geeft prioriteit aan stoffen voor evaluatie en regulatie. Dit zelfdeclaratiedocument voor de douane is bedoeld als verificatie dat alle in de Verenigde Staten geïmporteerde chemische substanties voldoen aan de TSCA (positieve certificering) of niet vallen onder de vereisten van de TSCA (negatieve certificering). De Import Export Service (IES) van de Chemical Abstract Service (CAS) heeft bepaald dat het materiaal van UBQ™ een mengsel is van substanties vermeld of vrijgesteld van vermelding en niet vallen onder de Amerikaanse Toxic Substances Control Act (TSCA). Daarom is een nieuwe chemische registratie niet verplicht, en kan UBQ legaal worden geïmporteerd in de VS voor commercieel gebruik. Wij verklaren dat geen van de chemische substanties onder de TSCA valt.
UBQ™ is een product met een USDA Certified Biobased certificaat, en mag het etiket voeren dat de meerderheid van de inhoud in het materiaal een biologische basis heeft. In het geval van UBQ™, gaat het over de verhouding tussen organisch materiaal ten opzichte van gemengde plastics in huishoudelijk afval. Verificatie door derden voor dit etiket verliep via het USDA BioPreferred Program. Gestart in 2017, dit gecertificeerde productetiket op biologische basis identificeerd producten gemaakt van duurzame hulpbronnen. Het gebruik van dit etiket stelt consumenten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen inzake aankopen op basis van de ingrediënten van een product.
ISO 9001 is de internationale norm voor Quality Management System (QMS) en certificeert bedrijven die QMS-vereisten hebben geïmplementeerd op alle gebieden van de bedrijfsoperatie, waaronder de faciliteiten, mensen, training, dienstverlening, en apparatuur. ISO 9001 geeft aan dat het Quality Management System adequaat en effectief is, en toont aan dat er continu wordt gewerkt aan verbeteringen die ervoor zorgen dat klanten voordeel halen uit het ontvangen van producten en diensten van het bedrijf. Intern gezien, certificeert dit etiket arbeidstevredenheid, een verbeterde moraal, en operationele bedrijfsresultaten. Het integreren van ISO 9001 met ISO 14001:2015 kan de focus doen toenemen terwijl mogelijke onzekerheden worden geminimaliseerd. Elementen van ISO 9001 kunnen worden verbeterd met behulp van de bijbehorende componenten van ISO 14001.
ISO 14001 is een internationale norm welke de vereisten voor een effectief milieubeheersysteem (EMS, Environmental Management System) specificeert die een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. ISO 14001:2015 wordt geïmplementeerd door organisaties die een EMS willen instellen, verbeteren of bijhouden om te voldoen aan het door hun ingestelde milieubeleid en -vereisten. De International Standard Organization (ISO) definieert een EMS als ”een onderdeel van het beheersysteem dat wordt gebruikt om de milieuaspecten te beheren, te voldoen aan verplichtingen, en het behandelen van risico's en kansen.
UL 2809
B Corp
GADSL
Near Food Contact
UL, een wereldwijde wetenschappelijke leider op het gebied van veiligheid, stelt bedrijven verantwoordelijk voor duurzaamheidsclaims via een onafhankelijke en objectieve evaluatie door middel van haar rigoureuze wetenschappelijke benadering. Het certificaat van UL 2809 bewijst dat UBQ™ Powder geheel bestaat uit inhoud gerecycled na gebruik in consumentenartikelen. Bedrijven en fabrikanten kunnen op olie gebaseerde harsen vervangen door UBQ™ om de inhoud gerecycled na gebruik in consumentenartikelen in producten te maximaliseren.
B Corp bestaat uit een groep van bedrijven die een certificering hebben omdat ze voldoen aan de hoogste sociale en milieunormen, en bedrijven als voorbeeldfunctie gebruiken. B Corp is meer dan alleen maar certificering. Het is een betere manier van zaken doen - beter voor de planeet, voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en consumenten. UBQ Materials werd trots een Gecertificeerde B Corp in 2018 - en daar hield het niet mee op. In het daaropvolgende jaar werd UBQ werd als beste ter wereld voor het milieu genoemd. Deze eer gaat naar de top 10% van B Corp-bedrijven op elk gebied - daadwerkelijk de beste der besten.
De Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) heeft als doel het centraliseren van verschillende beperkingen op stoffen relevant voor de OEM's en leveranciers in de automobielindustrie. Het bevat informatie over stoffen relevant voor onderdelen en materiaal geleverd door de leveringsketen van de automobielindustrie aan fabrikanten om te worden gebruikt in de productie, gebruik en verwijdering van een voertuig. Het is een vrijwillig initiatief uit de industrie dat als doel heeft om te voorzien in een geïntegreerde, verantwoordelijke en duurzame productontwikkeling door autofabrikanten en hun leveringsketen. Stoffen op deze lijst worden getest op UBQ™, en volgens Vireo Advisors, werden er geen verboden noch stoffen die moeten worden ingeklaard aangetroffen.
Levensmiddelen komen tijdens de levenscyclus vóór consumptie in contact met veel materiaal. Dergelijk materiaal wordt geclassificeerd als voedselcontactmateriaal (FCM, Food Contact Material). Het is de bedoeling dat ze in aanraking komen met levensmiddelen, direct of indirect. EU-wetgeving heeft vereisten waaraan bedrijven moeten voldoen om de veiligheid te garanderen en het transport van goederen te faciliteren. Vireo Advisors, LLC evalueerde de vereisten voor autorisatie van materiaal van UBQ™ als voedselcontactmateriaal (FCM) in de Europese Unie (EU). Op basis van de evaluatie van Vireo Advisors geldt, dat als een FCM niet in direct contact komt met het levensmiddel, en er apart van wordt gehouden door middel van een 'functionele barrière' die voorkomt dat het in het levensmiddel terechtkomt, dan hoeft het niet te worden geautoriseerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). UBQ heeft reeds migratietesten uitgevoerd op 6% van het materiaal van UBQ™/polypropyleen (pp) en 20% materiaal van UBQ™/PP. Deze formuleringen hebben de testen doorstaan en mogen worden gebruikt achter een functionele barrière.